صفحه اصلی1400-6-14 05:07:47 +00:00

درباره شرکت :

شــرکت افشــره ســاز فــردوس از ســال1391 فعالیــت خــود را در زمینــه صنایــع غذایــی و تولیــد کنســانتره میــوه و روغــن هــای گیاهــی (کنجــد، هســته انار،هســته انگــور) آغــاز کــرد. ایــن شــرکت بــا افــزودن ســرمایه گــذاری هــای جدیــد و بــا کمــک ســاختار پویــا و بــا تجربــه خــود ،قــدم بــه قــدم در مســیر ارتقــا کیفیــت محصــولات تولیــدی خــود گام برمــی دارد.

این شرکت با مساحت 27000 متر مربع و دارا بودن ظرفیت فرآوری سالانه 70 هزار تن میوه اقدام به تولید انواع کنسانتره مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی از میوه های انار ، انگور و سیب می نمایدکه نقش به سزایی در شکوفایی و پیشرفت این صنعت در ایران ایفا می کند.

شرکت افشره ساز فردوس :

70.% کنســانتره تولیــدی بــه کشــورهای ترکیــه ، روســیه، اتحادیــه اروپــا ، کــره ،ژاپــن ، کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس، حــوزه قفقــاز، آســیای مرکــزی و … صــادر شــده و مابقــی در بــازار داخلــی بــه فــروش مــی رســد.آزمایشــگاه مجهــز ایــن شــرکت بــا دارا بــودن گواهینامــه آزمایشــگاه همــکار از ســازمان اســتاندارد بــرای انجــام کلیــه آنالیزهــای فیزیکــی، شــیمیایی و میکروبــی بــه منظــور اطمینــان از بالاتریــن کیفیــت، محصــولات تولیــدی شــرکت و نمونــه هــای ارســالی توســط اداره اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی را کنتــرل نمــوده و گزارشــات مکتــوب را بــه ســازمان هــای ذیربــط در جهــت سلامت جامعــه ارائــه مــی نمایــد. کلیهمحصــولات دارای گواهینامــه CE-ISO 22000-ACCPI-ISO9001  هستند. کنسانتره تولیدی در بســته بنــدی هــای اســپتیک (بــرای جلوگیــری از هرگونــه آلودگــی) و غیــر اســپتیک بــا نــام تجــاری ســالومه و روغــن هــای خــام گیاهــی تولیــدی بــا نــام تجــاری ناتریشــیا آمــاده عرضــه مــی باشــد.

مطالب مفید

تاثیر میوه بر سلامت بدن

میوه‌ها مفیدترین و طبیعی‌ترین منابع تغذیه برای بشر هستند، از این رو گنجاندن آنها در سبد غذایی روزانه خانواده از اهمیت ویژه ای برخوردار است مصرف میوه تاثیر بسیار زیادی بر شیوه هضم مواد غذایی و سوخت‌وساز آنها در بدن دارد .

توسط ||دسته بندی: کنسانتره|برچسب‌ها: |بدون دیدگاه

فصل گرما و میوه های رنگارنگ

اگرچه امروزه به یمن حضور گلخانه ها، در تمام فصول سال می توانیم انواع میوه ها را در دسترس داشته باشیم، اما همواره مصرف میوه های فصل به دلیل طعم و عطر طبیعی شان، دلپذیر تر است. فصل تابستان نیز با میوه های رنگارنگش یکی از پرطرفدارترین فصول سال از نظر تنوع میوه هاست.

توسط ||دسته بندی: کنسانتره|برچسب‌ها: |دیدگاه‌ها برای فصل گرما و میوه های رنگارنگ بسته هستند

خواص روغن های گیاهی

چربی‌های مفید نقش مهمی در سلامت ما داشته و علاوه بر تأمین 25-35% از انرژی مورد نیاز روزانه بدن، به جذب ویتامین‌های محلول در چربی مانند ویتامین A، D، E و K کمک می‌کنند. بهره‌مندی از خواص بسیار ارزشمند اسیدهای چرب تک‌غیراشباع و چندغیراشباع از دیگر فواید مصرف روغن‌های گیاهی است.

توسط ||دسته بندی: کنسانتره|برچسب‌ها: |بدون دیدگاه

با ما تماس بگیرید

تماس

شرکت افشره ساز فردوس

تولید کننده کنستانتره انواع میوه و روغن های گیاهی (هسته انار-هسته انگور-کنجد)

تماس با ما

  • خراسان جنوبی-شهرستان فردوس- شهرک صنعتی شهید پارسا
  • تلفن :3-985632752201+ فکس:985632752204+
  • afshoresazferdows@gmail.com
www.afshoresaz.com